Általános Üzleti Feltételek a GLS CsomagPont ügyfeleire vonatkozóan

Jelen Általános Üzleti Feltételek alapját a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF), valamint a CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, Geneva, 1956. május és 1978. július 15-i jegyzőkönyv, Genf), a Montreali Egyezmény, és a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX törvény (a továbbiakban Postatv.), illetve a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy a feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012 (XII.4.) Korm. rendelet képezik. A postatörvény hatálya alá tartozó szolgáltatások esetében a felügyeleti hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1133 Budapest Visegrádi u. 106. levelezési cím: Bp. 1376 Pf. 997 T. + 36 1 468-0500 F: 468-0680 e-mail: info@nmhh.hu)
 
1. Bevezetés
A GLS kizárólag bérmentesített csomagokat továbbít, azaz a Feladó fizeti minden esetben a szolgáltatás díjait. A GLS terméke közvetített szolgáltatást (alvállalkozói teljesítményt) tartalmaz, a GLS technológia azonban a csomagok nyomon követhetőségét a teljes folyamatban biztosítja.
 
2. Hatály
A jelen üzleti feltételek a GLS Hungary összes tevékenységére vonatkoznak, különösen csomagok feladására, kezelésére, átrakására, tárolására valamint csomagszállítási szolgáltatás teljesítésére Magyarországon belül, valamint nemzetközi szinten, függetlenül attól, hogy a GLS Hungary a szolgáltatást maga nyújtja, vagy harmadik személlyel végezteti.
 
3. A szolgáltatás terjedelme és akadályai
3.1. A GLS Hungary szállítmányozóként olyan szállítási szolgáltatásokat nyújt, amelyeket önálló fuvarozók illetve a GLS CsomagPontot üzemeltető szerződött partnerek hajtanak végre. A gazdaságos és gyors szállítást a GLS szabályozott folyamatokkal éri el: a csomagok szállítása gyűjtőrakományként történik, a szortírozás depókban, valamint az átrakási helyeken automata szállítószalagok segítségével valósul meg. A csomagokat rendszeresen szkennelik, amikor áthalad valamely átrakási helyen, a kézbesítő depóba való beérkezéskor, amikor a kézbesítő gépkocsivezetők átveszik azokat a címzetthez történő kiszállításra, illetve amikor a GLS Automatába elhelyezésre, és onnan kivételre kerülnek. A rendszer rögzíti a dátumot és a pontos időpontot. További dokumentálásra nem kerül sor a csatlakozási pontokon.
 
3.2. A GLS Hungary az árut (a csomag tartalmát) nem vizsgálja, és annak, illetve csomagolásának javításáért nem köteles intézkedéseket tenni.
 
3.3. A csomagok elhozatala a közvetlen szolgáltatást nyújtó alvállalkozók által, valamint a csomagok átvétele a GLS CsomagPont csomagfelvevő helyeken a GLS Hungary által készített átvételi bizonylatokon kerül nyugtázásra. A csomagok csomagszámainak, súlyának, címzettjeinek, tartalmának és értékének és egyéb feltételeknek az igazolását a GLS Hungary nem végzi.
 
3.4. A GLS CsomagPontban meghirdetett elszállítási időpontig feladott csomagokat a GLS Magyarországon és Szlovákiában általában a következő munkanapon vagy házhoz, vagy GLS CsomagPontba, vagy GLS Automatába szállítja. Egyéb export esetén a megadott átfutási idők tájékoztató jellegűek.
 
3.4.1 A GLS Hungary belföldi rendeltetésű csomagok esetén háromszor kísérli meg a kézbesítést, kivéve, ha a feladó által megrendelt egyéb GLS Hungary szolgáltatás másképp nem rendelkezik. Export csomagok esetén a kézbesítés, a célországban üzemeltetett a címzett lakóhelyéhez közeli ParcelShopban is lehetséges a célországban érvényes GLS szabályozásoknak megfelelően, melyről a Feladó a www.gls-group.eu címen tájékozódhat.
 
3.4.2 A kézbesítés az üzleti átvevők esetében a postai érkeztetőben vagy az áruátvételnél történik.
 
3.4.3 A csomagok kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók mindenekelőtt a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. A csomagok kézbesítése felmentő hatállyal történik a címzett, a címzett szomszédjának vagy a címzett üzletében vagy lakásában jelen lévő személy aláírása ellenében, kivéve azt az esetet, ha indokolt kétségek merülnek fel a fenti személyek átvételi jogosultságát illetően.
 
3.4.4 A kiszállítás igazolásaként az átvevő által aláírt rollkarte-szelvény, vagy ennek az okmánynak a digitális másolata szolgál. Kivételt képez ez alól a GLS Automatán keresztül történő kézbesítés, lásd 3.4.7. pont.
 
3.4.5 Házhozszállítás esetén amennyiben mindhárom kézbesítési kísérlet meghiúsul a csomagot a GLS a csomagcímkén megadott feladónak szállítja vissza. GLS CsomagPont és GLS Automata kézbesítés esetén, amennyiben a címzett 5 munkanapon belül nem jelentkezik a csomagjáért, úgy az visszaszállításra kerül a csomagcímkén megadott feladónak, a 9.1. pontban részletesen szabályozottak alapján.
 
3.4.6 CashService, Utánvét beszedés a Feladó szabályszerű, írásos megbízása esetén történik. A GLS a beszedett utánvéteket a Feladó által a megbízáson megadott bankszámlaszámra utalja át. A GLS CsomagPont csak a hiánytalanul kitöltött utánvét beszedési megbízást fogadhat el. A beszedett (elismervény ellenében kézbesítéskor átvett) utánvétekért a GLS Hungary teljes felelősséggel tartozik. Az utánvét beszedés elmaradása azonban nem hozza létre a GLS Hungary tartozását a Feladó felé, az összeggel az eredeti jogviszonyban, továbbra is a Címzett tartozik. A szokásos biztosítási feltételek a nem beszedett utánvét összegre nem nyújtanak fedezetet. Utánvét beszedésének elmaradása esetén a GLS az utánvét beszedés szolgáltatási díjáig tartozik felelősséggel, továbbá tartozik közreműködni az utólagos beszedésben. 
 
3.4.7 GLS Automatából történő kézbesítés csak abban az esetben történhet, ha a címzett erre vonatkozóan rendelkezik. A termék megrendelése során kifejezetten ezt a kézbesítési módot rendeli meg, vagy a GLS FlexDeliveryService szolgáltatásának keretén belül ezt a kézbesítési opciót választja ki. A csomag GLS Automatába történő elhelyezésekor a címzett SMS-ben és/vagy e-mailen kap tájékoztatót a GLS Automata címéről, a csomagszámról és megkapja a felvételhez szükséges egyedi/egyszeri kódot. A csomagszám és a kód együttes birtokában tudja a címzett a GLS Automata ajtaját nyitni, csomagját felvenni. Utánvétes csomag esetén az utánvét megfizetése bankkártya terminálon keresztül lehetséges. Csak az utánvét összegének kifizetése esetén vehető fel a csomag. A sikeres csomagfelvételről és utánvét kifizetésről a címzett email visszaigazolást kap. 
 
3.4.8 A GLS Hungary az általa a csomagról mért adatokat eltárolja, amihez a csomagszám segítségével lehet hozzáférni.
 
3.4.9 A GLS kockázati körén kívül eső teljesítési akadályok a fennállásuk idejére felmentik a GLS Hungary-t azon kötelezettségek alól, amelyek teljesítése ily módon lehetetlenné válik.
4. Tudakozódás, panaszok intézése
 
A GLS Hungary a székhelyén Vevőszolgálatot tart fenn, mely munkanapokon 7-18 óráig működik és a csomagszámok alapján felvilágosítást ad (IOD), a csomagokról, kérésre a GLS CsomagPont részére POD-t küld. A csomagok kézbesítési információja (státusza) a csomagfelvételt követő második munkanaptól kezdődően a www.gls-hungary.com honlapon a csomagkeresési menüben a csomagszám alapján lehívható.
 
Azokra a csomagokra vonatkozó panaszokat, amelyekre a fuvardíjat a Feladó a GLS CsomagPont részére megfizette a GLS CsomagPont fogadja, gondoskodik a kivizsgálásról, a helyesbítő tevékenységek megtételéről és tájékoztatja a panasztevőt. A panaszok a kifüggesztett Vásárlók könyvébe is beírhatók.
 
5. A feladó egyetértése az iparszerű csomagküldés sajátosságaival
 
A feladó a 3. pont (különösen 3.1 pont) alatt leírt szolgáltatási terjedelmet teljes mértékben kielégítőnek fogadja el, és lemond a további intézkedésekről, különösen a csatlakozási pontok dokumentációjára vonatkozóan. 
 
6. A szállításból kizárt tárgyak köre
A 3. (különösen a 3.1) pontban rögzített folyamatokra tekintettel a GLS Hungary az alábbiakban felsorolt árukat értékük és/vagy összetételük miatt kizárja a szállításból. A GLS Hungary tartalmi vizsgálat nélkül, lezárt, sértetlen csomagokat vesz át fuvarozásra és azokat lezártan, tartalmi vizsgálat nélkül szolgáltatja ki a címzettnek. A GLS Hungary a csomag tartalmát nem ellenőrizni abból a szempontból, hogy megsértették-e az alábbi kizárási szabályokat.
 
6.1. A szállításból ki vannak zárva a 40 kg-ot (export csomag esetén az 50 kg-ot) meghaladó tömegű, a 3 m-t meghaladó körméretű (körméret = 2x szélesség + hosszúság). A csomag maximális hosszaként 2 m, maximális magasságaként 0,6 m és maximális szélességként 0,8 m engedélyezett.
 
6.2. A csomag értéke nem haladhatja meg az 500 000 forintot.
 
6.3. A szállításból ki van zárva:
 • a nem kielégítő módon és/vagy nem a kereskedelemben szokásos módon csomagolt áruk,
 • törékeny áruk,
 • a túlsúlyos, vagy túlméretes küldemények,
 • az összepántolt csomagok, faládában feladott csomagok,
 • a romlandó, fertőző, undort keltő áruk,
 • a földi maradványok, hamvak
 • élő állatok és növények,
 • zsákos, zacskós, ömlesztett csomagolású küldemények,
 • a különleges értékű áruk, mint amilyen a pénz, a nemesfémek, a pénzértékű dokumentumok, kihúzott nyereményszelvények és hasonlók, igazgyöngyök, drágakövek, ékszerek
 • műtárgyak, előszereteti értékkel rendelkező tárgyak,
 • a hőmérsékletre érzékenyáruk,
 • a lőszerek, lőfegyverek, robbanószerek és hasonlók, ideértve a sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyvereket, a valódi fegyverrel összetéveszthető utánzatokat és azok alkatrészeit,
 • kábítószerek és pszichotróp anyagok,
 • sugárzó anyagok,
 • gyúlékony, tűzveszélyes anyagok,
 • a címzett postafiók címére vagy helyrajzi számára szóló csomagok,
 • export küldemény esetén a jövedéki termékek, szeszes ital dohányáru, 
 • a csomagoláson rasszista, obszcén, köz- vagy személyiségi jogokat sértő felirattal vagy képpel jelölt küldemény,
 • valamint az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk
6.4. A külföldi rendeltetéssel átadott csomagok esetén a felvételből ki vannak zárva ezenkívül, a jövedéki- és fogyasztási adóköteles termékek, palackozott italok és az ATA-Carnet-vel kísért áruk.
 
6.5. Az automatikusan nem szortírozható áru (pl.: fadoboz, kanna) átvételéhez külön megállapodásra van szükség.
 
6.6. GLS Automatába rendelt, de a rekeszméreteket meghaladó, abba bele nem férő csomagokat a GLS Hungary a kézbesítést végző GLS Depóba szállítja, melyről a címzettet az általa megadott SMS/email elérhetőségeken tájékoztatja.
 
6.7. GLS Hungary a 6.1-6.4. pontban rögzített kizárási szabályok ellenében feladott csomagok által okozott rongálódásért vagy veszteségért csak azzal a feltétellel vállal felelősséget, hogy a feladó a GLS Hungary-vel előzetesen az info@gls-hungary.com e-mail címen írásban közölte a csomag tartalmát és értékét, és a GLS Hungary ennek ismeretében írásban kifejezetten jóváhagyta az átvételt. A közreműködő, fuvarozó vagy kisegítőjének írásos hozzájárulása, valamint a csomag hallgatólagos átvétele nem jelenti a GLS Hungary fenti hozzájárulását.
 
6.8. Amennyiben a feladó a 6.1-6.5. pontok ellenében ad át csomagot a GLS Hungary-nek, akkor a GLS Hungary teljesen szabadon dönthet arról, hogy a feladónak elvitelre rendelkezésre bocsátja a csomagot vagy a feladó költségére visszaszállítja, raktározza vagy átadja azt valamely másik szolgáltatónak továbbszállításra, akinél nincsenek kizárási szabályok érvényben. Amennyiben a körülmények igazolják, a GLS Hungary jogosult az ilyen árut a feladó előzetes értesítése után a feladó költségére értékesíteni, vagy a veszély elhárítása céljából megsemmisíteni.
 
7. A feladó kötelezettségei
 
7.1. A feladó köteles minden csomagot a GLS Hungary által jóváhagyott és hiánytalanul kitöltött dokumentummal ellátni és/vagy azt mellékelni. A feladó felel a hiányosságból eredő bármilyen hiba következményeiért.
 
7.2. A GLS csomagcímkén az alábbiakat kell a feladónak megadnia:
 
Címzett rovat:
 • címzett neve
 • irányítószám, város
 • utca, házszám, emelet, ajtó
 • címzett telefonos elérhetősége
Feladó:
 • feladó neve
 • irányítószám, város
 • utca, házszám, emelet, ajtó
 • feladó telefonos elérhetősége (kézbesítés bármilyen akadályoztatásakor segítségkérés lehetősége érdekében megadható)
7.3. A feladó felelős a feladott áru szabályszerű és a fent vázolt szolgáltatási terjedelem fényében az igénybevételnek megfelelő külső és belső csomagolásáért oly módon, hogy a csomagolás különösen biztosítsa, hogy ne lehessen a csomag tartalmához hozzáférni anélkül, hogy az ne hagyna egyértelmű nyomot a külső csomagoláson. A GLS Hungary csomagolási irányelve útmutatást ad Önnek a kérdésben (lásd a www.gls-hungary.com oldalt).
 
8. Csomag, csomagcímke, csomagolás, címzés, lezárás
 
Az áru gondos és szakszerű csomagolása biztosítja azt, hogy a feladott csomag a gépi csomagkezelésre, rakodásra, hatékony közúti továbbításra alkalmas legyen és így az áru sérülésmentesen érkezzen meg a címre. A GLS Hungary csak a megfelelően becsomagolt, és megcímzett küldeményekért vállal felelősséget. 
 
A csomagok kezelése a GLS Hungary rendszerben iparszerű technológiával történik, ezért nem adhatók fel az olyan csomagok, melyek a csomagszállításban használatos iparszerű technológiával nem kezelhetők. A csomagolásnak minden esetben biztosítani kell a tartalom minőségének megóvását és épségét, valamint azt, hogy a tartalomhoz a csomagolás megsértése nélkül ne lehessen hozzáférni. A csomagolásnál következő feltételeket kell teljesíteni:
 
 • Csak teljesen lezárt csomag adható fel.
 • A megfelelő csomagolás minden esetben a külső és belső csomagolás együttes meglétét jelenti, ahol a külső csomagolás 5 rétegű kartondoboz vagy azzal egyenértékű formatartó csomagolóanyag.
 • Olyan csomag, melyből hosszú, hegyes részek állnak ki, nem alkalmas a csomagszállításra.
 • A dobozokat optimálisan ki kell használni, a csomagolóanyag megfelelő mérete és minősége, valamint a teljes tér belső kitöltése megóvja az árut.
 • A csomagba helyezett termékeket kitöltő anyaggal védje.
 • Különleges alakzatú, nehezen csomagolható árut a légpárnás/buborékfóliázáson belül is védeni kell egyéb csomagolással.
 • A kartondobozt a feladó céges logójával ellátott ragasztószalaggal zárják le minden oldalról, amennyiben erre mód van.
 • Több csomag egy címre történő feladása esetén a különleges szolgáltatásokat jelölő matricákat minden csomagra fel kell ragasztani.
 • Utánvétel megrendelése esetén a beszedendő összeget az GLS CsomagPont Utánvét listán és a küldeményen, a GLS Hungary által rendszeresített matrica alkalmazásával, (több csomag esetén az utánvét matricát minden csomagra fel kell ragasztani és a beszedendő összeget az egyes csomagok értékének megfelelően, kell azokon feltüntetni) teljes összegben, egyezően kell feltüntetni. Hibás, hiányos megrendelés esetén a GLS Hungary egyeztetést kísérel meg.
 • Veszélyes áru még külső jelzéssel sem adható fel.
 • Gumiabroncsok szállítása csomagolatlanul is történhet. Maximum 2 gumiabroncs alkothat egy egységet. A gumiabroncsok pántolása, egymáshoz rögzítése úgy történjen, hogy a szállítás és rakodás közben biztosítsa a gumiabroncsok összetartozását és a csomagcímke megfelelő elhelyezését.
 • A bútorlapokat 5 rétegű kartonpapírban él- és sarokvédelemmel ellátva kell becsomagolni.
 • A GLS Hungary nem vállalja a hőkezelést igénylő termékek kezelését ezért a csomagolásnak olyannak kell lennie, hogy a tartalom épségét -25 ˚C és +65 ˚C között is biztosítsa.
 • A kerékpárokat bedobozolva veszi fel a GLS. Üres dobozokat kerékpárboltokban lehet beszerezni, illetve nagy kijelzőjű LCD TV-k doboza is használható kerékpár csomagolásra. Mivel a GLS görgősoron mozgatja a termékeket, ezért ügyelni kell arra, hogy egyik alkatrésze se lógjon ki a csomagolásból, nehogy megsérüljön! (pl.: csengő, pedál)
9. Alternatív kézbesítési hely – Drop off Point
 
FlexDeliveryService szolgáltatás esetén, a Címzett rendelkezése alapján a kézbesítés GLS CsomagPontba is történhet. Rendelkezés hiányában a 3.4. pontban leírtak szerint történik a csomagkezelés. ShopDeliveryService esetén már első kiszállítás a GLS CsomagPontba történik.
 
9.1. Azokat a csomagokat, amelyeket egy sikertelen kézbesítési kísérlet után a GLS CsomagPont üzemeltetőnek átadásra kerültek, vagy amelyek kézbesítési címe maga a GLS CsomagPont, a GLS CsomagPont üzemeltető a tárolja és adja át a Címzett részére. 
 
10. Alternatív kézbesítési hely – GLS Automata
 
10.1. FlexDeliveryService szolgáltatás esetén a Címzett rendelkezése alapján a kézbesítés GLS Automatába is történhet. Rendelkezés hiányában a 3.4. pontban leírtak szerint történik a csomagkezelés. ParcelLockerService esetén már első kiszállítás is a GLS Automatába történik.
 
10.2. A GLS Hungary kézbesítettnek tekinti a csomagot, ha az átvételre jogosult, vagy az ő képviseletében eljáró személy, vagy az a személy, aki az átvételre jogosult részére megküldött csomagszám és egyedi/egyszeri azonosító kód megadásával igazolja a GLS Automata felületén az átvételre való jogosultságát. 
 
10.3. A GLS Hungary bármikor jogosult a GLS Automatában elhelyezett csomagot onnan kivenni.
 
10.4. A GLS Automata POS terminálján keresztül megfizetett utánvét összegeket a GLS Hungary számláján történő jóváírást követően a GLS továbbutalja a Feladónak.
 
11. Szállítmányozási díjak, a költségek megtérítése
 
11.1. A GLS CsomagPontban történő csomagfeladáskor szerződéses viszony a GLS CsomagPont és a Feladó között jön létre. A GLS CsomagPont és a feladó között meghirdetett díjak és pótdíjak vannak érvényben, amelyek a mindenkor aktuális árlistán szerepelnek. Ezek alapját az 1 köbméter = 166,67 kilogramm képezi.
 
11.2. A Feladó nem érvényesítheti a GLS Hungary-vel szemben fennálló további igényeit pénzbírság, kötbér továbbterhelésének formájában, amelyet a feladó harmadik személynek köteles teljesíteni, különösen, ha ennek a harmadik személynek nem áll módjában az igényét GLS Hungary-vel szemben közvetlenül érvényesíteni.
 
12. Felelősség 
 
12.1. A GLS Hungary a fuvarozás alapfeltételeiről szóló törvényi szabályozás szerint felel. A CMR rendelkezéseit a felelősségről a határokon átlépő közúti szállítás esetén kell alkalmazni.
 
12.2. A GLS Hungary felel azért az elvesztés vagy sérülés által keletkezett kárért, mialatt a csomag a GLS Hungary felügyelete alatt van a csomag bruttó tömegének minden kilogrammja után 8,33 Nemzetközi Valutaalap SDR (különleges lehívási jog) összegben. A GLS Hungary nem felel az olyan következményes károkért, mint pl. a tisztán gazdasági veszteség, vagy elmaradt haszon. 
 
12.3. A GLS CsomagPont üzemeltető felel azokért a károkért, amelyek az ő felügyelete alatt keletkeztek, a csomag átvételétől a jogosult átvevőnek vagy a GLS Hungary futárának történő átadás időpontjáig.
 
12.4. A GLS Hungary felel a GLS Automatába történő igazolt csomagelhelyezéstől az automatából történő igazolt csomagfelvételig. Igazolt elhelyezésnek és igazolt felvételnek minősül, ha a rekeszajtó záródik, és ehhez kapcsolódóan a GLS rendszerében a megfelelő státusz rögzítődik, címzett/feladó e-mail/SMS értesítőt megkapja.
 
13. Biztosítás
 
13.1. Azokban az esetekben, amelyekben a feladó nem kötött szállítási biztosítást és a fuvardíjat megfizette, a GLS Hungary lemond a 11.2. pont szerinti felelősségkorlátozásról, és megtéríti a feladott áru értékét legfeljebb:
 
13.2. a nettó beszerzési ár, illetve
 
13.3. használt árunál a napi érték, illetve
 
13.4. árverés alkalmával eladott árunál az árverésen elért ár mértékéig attól függően, hogy az egyes esetekben melyik ár a legalacsonyabb, csomagonként azonban legfeljebb 50 000 Ft/csomag mértékig. A Feladó és biztosítója között megállapodott visszatartás csak akkor alapozza meg a GLS Hungary megfelelő joglemondását, ha arról írásban kifejezetten megállapodtak.
 
13.5. A feladó nem jogosult a GLS Hungary hozzájárulása nélkül átengedményezni vagy elzálogosítani a biztosítási követelést.
 
14. Elévülés
 
A feladást követő 15. naptól számított egy év elteltével elévülnek a GLS Hungary-vel szemben bármilyen jogalap alapján fennálló igények. 
 
15. Írásbeliség
 
Mellék és kiegészítő megállapodások illetve a megállapodástól való eltérés kizárólag írásos formában érvényesek.
 
16. Részleges hatály / bírósági területi illetékessége
 
16.1. Amennyiben ezen Általános Üzleti Feltételek valamely rendelkezése hatálytalan lenne, vagy azzá válna, akkor ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát. A hatálytalan rendelkezés helyébe olyat kell léptetni, amely gazdasági céljával a lehető legközelebb áll ahhoz.
 
16.2. A bírósági illetékesség helye a GLS Hungary székhelye szerinti területileg illetékes Bíróság.
 
Az Általános Üzleti Feltételekben szereplő fogalmak meghatározása
 
IOD – elektronikus, vagy szóbeli információ a csomagkézbesítésről
POD – a csomag átadását igazoló írásos igazolás,
 
Rollkarte – a GLS által használt, csomagszámonként kiállított fuvarokmány, melyen az átvevő a csomag átvételét igazolja, a POD az aláírt Rollkarte kivonata, másolatban
 
Feladó – a csomag feladója, a GLS CsomagPont ügyfele, vagy a GLS magánszemélyes feladásokra üzemeltetett portáljának regisztrált felhasználója, a mindenkori költségviselő
 
A magánszemélyes feladásokra üzemeltetett portál elérhető az alábbi web címeken:
 
www.gls-group.eu
www.gls-hungary.com
www.glsautomata.hu
www.csomag.hu
 
Jelen Általános Üzleti Feltételek GLS CsomagPont ügyfelekre és GLS Magánszemélyes feladásaira vonatkozóan, érvényes 2017. április 1-jétől. 
 
Jelen Általános Üzleti Feltételeket és a GLS CsomagPontok, és Magánszemélyes feladások érvényes díjtételeit a GLS Hungary a www.gls-hungary.com honlapon közzéteszi. A Feladó a GLS CsomagPont Átvételi elismervény / GLS átvételi elismervény aláírásával tudomásul veszi az Általános Üzleti Feltételekben foglaltakat.